Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Partenerzy

Konsorcjum projektu składa się z uznanych na arenie międzynarodowej instytucji działających w zakresie edukacji menedżerskiej i rozwoju przedsiębiorczości. Niektóre z nich już współpracowały w przeszłości przy realizacji projektów LdV:

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - CYPR

eurosuccess

Eurosuccess Consulting to dynamiczny zespół młodych naukowców, który oferuje pakiet kompleksowych usług dostosowanych do potrzeb nowoczesnych cypryjskich przedsiębiorstw - ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw - w szczególności w zakresie innowacji i technologii. Od momentu powstania, Eurosuccess tworzy powiązania między gospodarką Cypru a rynkiem europejskim oraz kładzie duży nacisk na wykorzystywanie potencjału, jaki powstał poprzez przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej.
Obecnie Eurosuccess oferuje różne usługi na rzecz sektora publicznego, jak i sektora prywatnego, a także aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych dzięki ugruntowanej sieci partnerów oraz wieloletniemu doświadczeniu w zakresie realizacji projektów. Głównym obszarem działania Eurosuccess jest upowszechnianie i promocja.
Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, a także rozwoju swojego zespołu doskonaląc jego kompetencje.
Ponadto, Eurosuccess posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi na skalę europejską. Firma jest partnerem wielu konsorcjów, maksymalnie angażując się w realizację projektów oraz dążąc do opracowania wysokiej jakości rezultatów.
Eurosuccess posiada szeroko rozbudowaną sieć kontaktów międzynarodowych (instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uniwersytety, organizacje pozarządowe, itd.), która daje możliwość uzyskania poparcia kluczowych interesariuszy dla realizacji projektów, warunkując osiągnięcie korzyści.

Strona internetowa: www.eurosc.eu

 

 

UNIWESRUTET EUROPEJKI NA CYPRZE (EUC)

euc

Uniwersytet Europejski na Cyprze (EUC) jest jedną z wiodących instytucji szkolnictwa wyższego na Cyprze. Obecnie EUC jest nowoczesną uczelnią rozpoznawalną w całej Europie ze względu na wysoką jakość kształcenia oraz ciągłego dążenia do zapewnienia doskonałości w edukacji. EUC oferuje szeroki wybór programów studiów licencjackich i magisterskich, posiada nowoczesne obiekty uniwersyteckie, prowadzi studia na wydziałach na kilkunastu kierunkach kształcenia oraz zapewnia dostęp do licznych kół zainteresowań i organizacji studenckich.
EUC posiada dobrze rozwinięte centrum badawcze oraz podejmuje wiele działań w zakresie innowacyjności. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, a sama uczelnia zajmuje czołowe miejsce w rankingach najlepszych uniwersytetów oraz instytucji badawczych na Cyprze. W swojej szeroko zakrojonej działalności naukowej EUC współpracuje z licznymi departamentami oraz szkołami. Działalność naukowo-badawcza realizowana jest głównie w szkołach, centrach i instytucjach badawczych takich jak Akademia Sztuk Pięknych i Nauk Pedagogicznych, Szkoła Biznesu i Administracji, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Psychologii Społecznej oraz Szkoła Nauk Społecznych.
EUC należy do ogólnoświatowej sieci uniwersytetów Laureate International Universities, zrzeszającej ponad 80 akredytowanych instytucji kształcenia wyższego, 150 kampusów w 28 krajach Ameryki, Eurpoy, Azji, Afryki oraz Bliskiego Wschodu, z ponad milionem studentów na całym świecie. W 2015 roku EUC, jako jedyny uniwersytet na Cyprze i w Grecji uplasował swoje miejsce w Światowym Rankingu Uniwersytetów (z ang. QS TOP UNIVERSITIES) w którym wybierane są najlepsze uczelnie wyższe z całego świata.
EUC otrzymał 5 gwiazdek w rankingu QS Stars, najwyższy z możliwych wyników w następujących kategoriach: nauczanie, obiekty uniwersyteckie, integracyjność, odpowiedzialność społeczna i internalizacja. 4 gwiazdki zostały przyznane EUC w zatrudnialności ze względu na dostosowanie programów szkoleniowych do potrzeb rynku pracy.

Strona internetowa: www.euc.ac.cy

 

 

UNIWESYTET W AVEIRO - PORTUGALIA

aveiro

Uniwersytet w Aveiro jest młodą uczelnią, założoną w 1973 roku. Kształci ponad 12000 studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Uniwersytet prowadzi intensywną działalność naukowo-badawczą, posiada unikatowy model zarządzania (17 departamentów, 4 politechniki i liczne centra szkoleniowe) oraz ściśle współpracuje z otoczeniem, wychodząc naprzeciw regionalnym potrzebom edukacyjnym i szkoleniowym. Uniwersytet jest również pionierem we wdrażaniu nowych przedmiotów nauczania. W swojej ofercie posiada również policealne kursy zawodowe, pozwalające na uzyskanie punktów ECTS oraz aplikowanie na studia. Uniwersytet opracował system uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego dla osób niespełniających kryteriów formalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia. Uniwersytet jest członkiem Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (z ang. ECIU) oraz pierwszą z uczelni, które otrzymały certyfikat jakości w 2004 roku.

Strona internetowa: www.ua.pt

 

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO “OIC POLAND” 

polska

Fundacja „OIC Poland" jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny.

Głównym celem Fundacji „OIC Poland'" jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie programów szkoleniowo- doradczych, skierowanych na szeroką skalę do małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim w formie:

· przedsięwzięć szkoleniowych (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowanych do licznych grup odbiorców, osób prywatnych, pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i szans na samozatrudnienie, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich;

· usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności opartych na indywidulanej analizie potrzeb szkoleniowych, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych;

· certyfikowane kursy, szkolenia, studia MBA, studia podyplomowe w celu uzyskania dodatkowych kompetencji, budowania sieci kontaktów biznesowych oraz podążania za najnowszymi trendami w obszarze edukacji;

· Fundusz Pożyczkowy oferujący wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem startupów.

Podążając za duchem czasów, Fundacja „OIC Poland” oferuje unikatowe i nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, łącząc tradycyjne metody nauki z elementami coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się. Innowacyjne narzędzia szkoleniowe, doradztwo zawodowe, zindywidualizowane programy szkoleniowe, efektywnie wspomagają proces dydaktyczny oraz pozwalają na wzmocnienie związków między biznesem a środowiskiem akademickim oraz na rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy.

Szeroko rozbudowana sieć kontaktów biznesowych oraz akademickich oraz współpraca z Uniwersytetami, szkołami, przedsiębiorstwami, organizacjami w całej Europie pozwala Fundacji na transfer wiedzy i wymianę najlepszych praktyk w zakresie edukacji i szkoleń dostosowanych do aktualnych wymogów rynku pracy na grunt województwa lubelskiego.

Strona internetowa: www.oic.lublin.pl

 

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO W KOWNIE (VMU) - LITWA

magnus

Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) znalazł się na liście 700 najlepszych uczelni w Światowym Rankingu Uniwersytetów (z ang. QS TOP UNIVERSITIES), jak i również na 2 miejscu w rankingu uniwersytetów na Litwie. Jest jedną z najbardziej liberalnych uczelni na Litwie, która w swojej ofercie posiada 90 programów studiów, w tym 26 programów studiów w języku angielskim zarówno na stopniu licencjackim jak i magisterskim. Uniwersytet współpracuje z ponad 370 uczelniami na całym świecie, będąc jednocześnie członkiem międzynarodowych sieci współpracy i organizacji (EUA, EAIE, EDEN, BSRUN, AABS, IEEE, AMS, NISPAcee, ECPR, itd.). Na Uniwersytecie aktywnie działają centra badawcze i klastry. W skład oferty uczelni wchodzą również studia doktoranckie w 18 dziedzinach naukowych realizowane przy ścisłej współpracy międzyinstytucjonalnej. Uniwersytet ma obecnie podpisanych 75 umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi na całym świecie oraz jest zaangażowany w projekty realizowane w ramach programu Erasmus we współpracy z 161 partnerami w 28 krajach europejskich.

Na Uniwersytecie działa Litewska Diaspora Akademicka (wspierająca diaspory zlokalizowane w US, Polsce, Rosji, itd.). Każdego roku, Uniwersytet organizuje liczne konferencje naukowe i międzynarodowe, warsztaty oraz seminaria. Współpraca międzynarodowa nawiązana jest poprzez realizowane projekty, sieci (badania naukowe i studia), szkoły letnie za granicą, łączone studia magisterskie (np. Studia Bałtyckie realizowane we współpracy z Uniwersytetem Bocconi w Mediolanie, Finanse i Marketing - we współpracy z Uniwersytetem Katolickim w Lowanium (Leuven), Prawo - z Teksańskim Uniwersytetem Technicznym, itd.). Międzynarodowa działalność Uniwersytetu to nie tylko uczestnictwo w programach międzynarodowych (Campus Europe, AFECA) oraz sieciach edukacyjnych ale również wspieranie innowacyjnych rozwiązań dla edukacji, prowadzenie działalności badawczo-naukowej oraz nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z czołowymi firmami na rynku litewskim oraz światowym.

Strona internetowa: www.vdu.lt

facebook

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

OBSZAR LOGOWANIA

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?